მთავარი

ბუღალტრული ბიზნეს კომპანია

 

      

            ABC GROUP გთავაზობთ:
   საბუღალტრო მომსახურებას ორგანიზაციებს, ინდივიდუალურ საწარმოებსა და მცირე მეწარმეებს: ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას მოქმედ სტანდარტებთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგებას, საბუღალტრო აღრიცხვის დამუშავებას, ფინანსური ოპერაციების აღრიცხვას და ასახვას ბუღალტრულ პროგრამებში, ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების კონტროლს;

  •   სასარგებლო რჩევები და რეკომენდაციები
  •   ხელშეკრულებები (შედგენა/მოწესრიგება)
  •   ბრუნვითი უწყისი 
  •   სალაროს/ ბანკის დამუშავება. შემოსავალ-გასავლის ორდერი 
  •   საწარმოს შემოსავლები რეალიზაცია - მომსახურება (ინვოისების, ზედნადებები, ანგ.ფაქტ. გაწერა)
  •   ხელფასის უწყისი (ხელფასები და მასთან გათანაბრებული განაცემები)
  •   საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა:
  •   საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია (განაცემთა ინფორმაცია) 
  •   დღგ–ის ყოველთვიური დეკლარაცია (ჩათვლები/გადახდები) 
  •   ინდმეწარმის /ფიზ პირების წლიური დეკლარაცია

    პერიოდულად ხდება საბუღალტრო ჩანაწრების შიდა აუდიტი, მოგაწვდით ინფორმაციას კომპანიის მდგომარეობის შესახებ (ფულადი ნაკადების ანგარიშგება,მოგება-ზარალის უწყისი, ბალანსის უწყისი).
სრულად დავიცავთ კონფიდენციალობას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. შპს ,,ABC GROUP‘’ დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა, ენერგიული და რაც მთავარია კვალიფიციური გამოცდილი კადრებით, რაც აისახება ჩვენი და თქვენი კომპანიის საქმიანობაზე. 
    ჩვენი გუნდი მზადაა ითანამშრომლოს წამყვან ორგანიზაციებთან და შესთავაზოს მათ ახლებური ხედვა, ენერგია და მოტივაცია წარმატებისათვის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტს კლიენტები და მათთვის შეთავაზებული მაღალი ხარისხის მომსახურება წარმოადგენს.

ABC GROUP

 

საბუღალტრო მომსახურება
 საბუღალტრო მომსახურება ორგანიზაციებს, ინდივიდუალურ საწარმოებსა და მცირე მეწარმოებს გთავაზობთ: ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას მოქმედ სტანდარტებთან  და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში; პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგებას; საბუღალტრო აღრიცხვის დამუშავებას; ფინანსური ოპერაციების აღრიცხვას  და ასახვას ბუღალტრულ პროგრამებში; ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების კონტროლი;
● სასარგებლო რჩევები და რეკომენდაციები.
● ხელშეკრულებები (შედგენა/მოწესრიგება)
 ● ბრუნვითი უწყისი
● სალაროს/ ბანკის დამუშავება. შემოსავალ-გასავლის ორდერი
● საწარმოს შემოსავლები რეალიზაცია - მომსახურება (ინვოისების, ზედნადებები, ანგ.ფაქტ. გაწერა)
 ● ხელფასის უწყისი (ხელფასები და მასთან გათანაბრებული განაცემები)
საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა:
 ● საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია (განაცემთა ინფორმაცია)
● დღგ-ის ყოველთვიური დეკლარაცია (ჩათვლები/გადახდები)
● ინდმეწარმის /ფიზ პირების წლიური დეკლარაცია
● პერიოდულად ხდება საბუღალტრო ჩანაწრების შიდა აუდიტი, მოგაწვდით ინფორმაციას კომპანიის მდგომარეობის შესახებ (ფულადი ნაკადების ანგარიშგება; მოგება-ზარალის უწყისი, ბალანსის უწყისი).
 სრულად დავიცავთ კონფიდენციალობას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. შპს ,,ABC GROUP‘’ დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა, ენერგიული და რაც მთავარია კვალიფიციური გამოცდილი კადრებით, რაც აისახება ჩვენი და თქვენი კომპანიის საქმიანობაზე.  
ჩვენი გუნდი მზადაა ითანამშრომლოს წამყვან ორგანიზაციებთან და შესთავაზოს მათ ახლებური ხედვა, ენერგია და მოტივაცია წარმატებისათვის. ეს ნიშნავს, რომ  ჩვენთვის პრიორიტეტს კლიენტები და მათთვის შეთავაზებული მაღალი ხარისხის მომსახურება წარმოადგენს.